Algemene bezoekersvoorwaarden

1. Algemene bepalingen: Definities

1.1 De Hallen Amsterdam: de voor het publiek opengestelde ruimten in De Hallen Amsterdam complex aan de Hannie Dankbaarpassage te Amsterdam.
1.2 Bezoeker: eenieder die De Hallen Amsterdam betreedt.
1.3 Functionarissen van De Hallen Amsterdam: alle natuurlijke personen die werkzaam zijn in en om De Hallen Amsterdam in opdracht van De Hallen.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers aan De Hallen Amsterdam en tevens voor alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen waarvan De Hallen Amsterdam in het kader van haar doelstelling gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Toegang De Hallen Amsterdam

3.1 De Hallen Amsterdam is voor iedereen toegankelijk. Binnen de gestelde openingstijden en mits men zich aan de huisregels houdt. Voor sommige activiteiten (optredens, workshops, filmvertoningen, ect.) is een toegangsbewijs vereist. Zonder geldig toegangsbewijs kan de toegang geweigerd worden.
3.2 De Hallen Amsterdam is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet) of, in het geval van een werkelijke calamiteit, aan een noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van De Hallen Amsterdam. Een dergelijke aanpassing van de reguliere openingstijd geeft Bezoeker geen recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs.

4. Verblijf in De Hallen Amsterdam

4.1 Het verblijf van Bezoeker in De Hallen Amsterdam is voor eigen rekening en risico.
4.2 Bezoeker zal zich tijdens het verblijf in De Hallen Amsterdam gedragen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften en de openbare orde. Bezoeker is voorts verplicht de door, als zodanig herkenbare, functionarissen van De Hallen Amsterdam gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het oordeel van deze functionaris een Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze voorschriften, normen, aanwijzingen en instructies handelt, kan hem of haar de verdere toegang tot De Hallen Amsterdam worden ontzegd, zonder dat De Hallen Amsterdam tot vergoeding van enige schade zal zijn gehouden.
4.3 Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die wordt aangericht door een (soortgelijk) object, dat hij/zij heeft meegenomen in De Hallen Amsterdam.
4.4 In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld een terroristische aanslag of geweld van een andere orde, is De Hallen Amsterdam gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige Bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. Bezoeker kan alsdan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door of namens de staf van De Hallen Amsterdam. Bezoeker kan eveneens worden verzocht toestemming te verlenen voor fouillering. De Bezoeker die zijn medewerking aan visitatie en/of fouilleren weigert zal worden verzocht om overlegging van een identiteitsbewijs alvorens hij De Hallen Amsterdam verlaat.

5. Gedragscode

5.1 Bezoeker zal in De Hallen Amsterdam:
a. geen goederen/diensten van welke aard dan ook zonder toestemming aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen;
b. andere bezoekers niet hinderen;
c. niet roken;
d. geen alcohol nuttigen in de centrale doorloophal, uitgezonderd in het café/restaurant;
e. geen soft / hard drugs gebruiken binnen het complex;
f. geen tentoongestelde objecten aanraken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan;
g. geen foto-, video- en filmopnamen maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en/of statieven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Hallen Amsterdam;
h. niet tekenen of schilderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Hallen Amsterdam;
i. niet slapen in ruimtes binnen het complex.
5.2 Ouders dan wel docenten of begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen.
5.3 In De Hallen Amsterdam gemaakte foto’s, video- en/of filmopnamen mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Hallen Amsterdam.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De Hallen Amsterdam is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Bezoeker lijdt die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van De Hallen Amsterdam en wel
a. tot maximaal het door de verzekeraar van De Hallen Amsterdam aan De Hallen Amsterdam ter zake van de schade uitgekeerde bedrag, dan wel
b. de ter zake van de schade door een derde aan De Hallen Amsterdam uitgekeerde vergoeding.
6.2 Aansprakelijkheid van De Hallen Amsterdam voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

7. Overmacht

7.1 Als overmacht voor De Hallen Amsterdam, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming De Hallen Amsterdam niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door De Hallen Amsterdam zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
7.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan De Hallen Amsterdam gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

8. Gevonden voorwerpen

8.1 Door Bezoeker in De Hallen Amsterdam gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij een medewerker.
8.2 De Hallen Amsterdam zal gevonden voorwerpen tijdelijk in bewaring nemen en, in het geval van waardevolle voorwerpen, deze overdragen aan de politie in Amsterdam.
8.3 In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van De Hallen Amsterdam over de status van de vermeende eigenaar is De Hallen Amsterdam gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen.

9. Klachtenregeling

9.1 In geval van klachten kan Bezoeker deze kenbaar maken door een daartoe bestemd contactformulier op onze website.
9.2 De klacht van Bezoeker zal worden onderzocht en binnen 30 dagen schriftelijk worden beantwoord.

10. Overige voorwaarden en toepasselijk recht

10.1 De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van De Hallen Amsterdam.
10.2 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen Bezoeker en De Hallen Amsterdam is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en De Hallen Amsterdam voortvloeien worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

2020
Directie De Hallen Amsterdam

 

Website by HOAX Amsterdam