General Visitor Conditions

1. Algemene bepalingen: Definities

1.1 De Hallen Amsterdam: de voor het publiek opengestelde ruimten in De Hallen Amsterdam complex aan de Hannie Dankbaarpassage te Amsterdam.
1.2 Bezoeker: eenieder die De Hallen Amsterdam betreedt.
1.3 Functionarissen van De Hallen Amsterdam: alle natuurlijke personen die werkzaam zijn in en om De Hallen Amsterdam in opdracht van De Hallen.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers aan De Hallen Amsterdam en tevens voor alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen waarvan De Hallen Amsterdam in het kader van haar doelstelling gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Toegang De Hallen Amsterdam

3.1 De Hallen Amsterdam is voor iedereen toegankelijk. Binnen de gestelde openingstijden en mits men zich aan de huisregels houdt. Voor sommige activiteiten (optredens, workshops, filmvertoningen, ect.) is een toegangsbewijs vereist. Zonder geldig toegangsbewijs kan de toegang geweigerd worden.
3.2 De Hallen Amsterdam is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet) of, in het geval van een werkelijke calamiteit, aan een noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van De Hallen Amsterdam. Een dergelijke aanpassing van de reguliere openingstijd geeft Bezoeker geen recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs.

4. Verblijf in De Hallen Amsterdam

4.1 Het verblijf van Bezoeker in De Hallen Amsterdam is voor eigen rekening en risico.
4.2 Bezoeker zal zich tijdens het verblijf in De Hallen Amsterdam gedragen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften en de openbare orde. Bezoeker is voorts verplicht de door, als zodanig herkenbare, functionarissen van De Hallen Amsterdam gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het oordeel van deze functionaris een Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze voorschriften, normen, aanwijzingen en instructies handelt, kan hem of haar de verdere toegang tot De Hallen Amsterdam worden ontzegd, zonder dat De Hallen Amsterdam tot vergoeding van enige schade zal zijn gehouden.
4.3 Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die wordt aangericht door een (soortgelijk) object, dat hij/zij heeft meegenomen in De Hallen Amsterdam.
4.4 In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld een terroristische aanslag of geweld van een andere orde, is De Hallen Amsterdam gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige Bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. Bezoeker kan alsdan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door of namens de staf van De Hallen Amsterdam. Bezoeker kan eveneens worden verzocht toestemming te verlenen voor fouillering. De Bezoeker die zijn medewerking aan visitatie en/of fouilleren weigert zal worden verzocht om overlegging van een identiteitsbewijs alvorens hij De Hallen Amsterdam verlaat.

5. Gedragscode

5.1 Bezoeker zal in De Hallen Amsterdam:
a. geen goederen/diensten van welke aard dan ook zonder toestemming aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen;
b. andere bezoekers niet hinderen;
c. niet roken;
d. geen alcohol nuttigen in de centrale doorloophal, uitgezonderd in het café/restaurant;
e. geen soft / hard drugs gebruiken binnen het complex;
f. geen tentoongestelde objecten aanraken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan;
g. geen foto-, video- en filmopnamen maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en/of statieven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Hallen Amsterdam;
h. niet tekenen of schilderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Hallen Amsterdam;
i. niet slapen in ruimtes binnen het complex.
5.2 Ouders dan wel docenten of begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen.
5.3 In De Hallen Amsterdam gemaakte foto’s, video- en/of filmopnamen mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Hallen Amsterdam.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De Hallen Amsterdam is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Bezoeker lijdt die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van De Hallen Amsterdam en wel
a. tot maximaal het door de verzekeraar van De Hallen Amsterdam aan De Hallen Amsterdam ter zake van de schade uitgekeerde bedrag, dan wel
b. de ter zake van de schade door een derde aan De Hallen Amsterdam uitgekeerde vergoeding.
6.2 Aansprakelijkheid van De Hallen Amsterdam voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

7. Overmacht

7.1 Als overmacht voor De Hallen Amsterdam, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming De Hallen Amsterdam niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door De Hallen Amsterdam zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
7.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan De Hallen Amsterdam gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

8. Gevonden voorwerpen

8.1 Door Bezoeker in De Hallen Amsterdam gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij een medewerker.
8.2 De Hallen Amsterdam zal gevonden voorwerpen tijdelijk in bewaring nemen en, in het geval van waardevolle voorwerpen, deze overdragen aan de politie in Amsterdam.
8.3 In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van De Hallen Amsterdam over de status van de vermeende eigenaar is De Hallen Amsterdam gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen.

9. Klachtenregeling

9.1 In geval van klachten kan Bezoeker deze kenbaar maken door een daartoe bestemd contactformulier op onze website.
9.2 De klacht van Bezoeker zal worden onderzocht en binnen 30 dagen schriftelijk worden beantwoord.

10. Overige voorwaarden en toepasselijk recht

10.1 De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van De Hallen Amsterdam.
10.2 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen Bezoeker en De Hallen Amsterdam is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en De Hallen Amsterdam voortvloeien worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

2020
Directie De Hallen Amsterdam

General provisions: Definitions

1.1 De Hallen Amsterdam: the publicly accessible spaces in the De Hallen Amsterdam complex at Hannie Dankbaarpassage in Amsterdam.
1.2 Visitor: anyone who enters De Hallen Amsterdam.
1.3 Officials of De Hallen Amsterdam: all natural persons who are employed in and around De Hallen Amsterdam on behalf of De Hallen.

Applicability

2.1 These terms and conditions apply to all visitors to De Hallen Amsterdam and also to all natural persons and/or legal entities that De Hallen Amsterdam uses or has used within the scope of its objectives.
2.2 Deviations from these terms and conditions are only valid if explicitly and in writing agreed upon.

Access to De Hallen Amsterdam

3.1 De Hallen Amsterdam is accessible to everyone within the specified opening hours and provided they comply with the house rules. For some activities (performances, workshops, film screenings, etc.), an admission ticket is required. Access may be denied without a valid admission ticket.
3.2 De Hallen Amsterdam is entitled to adjust the regular opening hours for incidental exercises in the context of emergency response (Article 23 of the Working Conditions Act) or, in the event of an actual emergency, to a necessary deemed, complete or partial evacuation of De Hallen Amsterdam. Such adjustment of the regular opening hours does not entitle the Visitor to a refund of any admission fee paid.

Stay in De Hallen Amsterdam

4.1 The stay of the Visitor in De Hallen Amsterdam is at their own risk and expense.
4.2 During the stay in De Hallen Amsterdam, the Visitor shall comply with the safety regulations and public order. Furthermore, the Visitor is obliged to follow the instructions and directions given by, identifiable as such, officials of De Hallen Amsterdam immediately. If, in the opinion of these officials, a Visitor acts in any way contrary to these regulations, norms, instructions, and directions, they may be denied further access to De Hallen Amsterdam, without De Hallen Amsterdam being liable for any damages.
4.3 The Visitor is liable for any damage caused by a (similar) object they have brought into De Hallen Amsterdam.
4.4 In case of emergencies, such as a terrorist attack or violence of another nature, De Hallen Amsterdam is entitled to close the doors and then lead present Visitors out one by one. The Visitor may then be asked to cooperate in the inspection of bags and the like by or on behalf of the staff of De Hallen Amsterdam. The Visitor may also be asked to consent to a search. The Visitor who refuses to cooperate in the inspection and/or search will be asked to present an identity document before leaving De Hallen Amsterdam.

Code of Conduct

5.1 In De Hallen Amsterdam, the Visitor shall:
a. not offer goods/services of any kind to third parties for sale or free of charge without permission;
b. not obstruct other visitors;
c. not smoke;
d. not consume alcohol in the central corridor, except in the café/restaurant;
e. not use soft/hard drugs within the complex;
f. not touch exhibited objects unless explicitly and expressly permitted;
g. not take photo, video, and film recordings using lights, flash equipment, and/or tripods without prior written permission from De Hallen Amsterdam;
h. not draw or paint without prior written permission from De Hallen Amsterdam;
i. not sleep in spaces within the complex.
5.2 Parents or teachers or supervisors are at all times responsible for and accountable for the behavior of minors brought by them or supervised by them, individually or in groups.
5.3 Photos, video, and/or film recordings made in De Hallen Amsterdam may not be used for commercial purposes without the express written permission of De Hallen Amsterdam.

Liability

6.1 De Hallen Amsterdam is only liable for damage suffered by the Visitor that is a direct result of gross negligence or intent of De Hallen Amsterdam and to a maximum of the amount paid by the insurer of De Hallen Amsterdam to De Hallen Amsterdam in respect of the damage, or the compensation paid to De Hallen Amsterdam in respect of the damage by a third party.
6.2 De Hallen Amsterdam’s liability for indirect damage, including consequential damage, loss of profit or wages, missed savings, etc., is at all times excluded.

Force Majeure

7.1 As force majeure for De Hallen Amsterdam, which renders it impossible to attribute any resulting failure to De Hallen Amsterdam, any foreseeable or unforeseeable circumstance that significantly impedes the performance of the agreement by De Hallen Amsterdam, temporarily or permanently, making the performance of the agreement impossible or difficult.
7.2 Such circumstances also include circumstances concerning persons and/or services and/or institutions that De Hallen Amsterdam wishes to use in the performance of the visit agreement, as well as everything considered by the aforementioned as force majeure or suspensive or dissolutive condition, as well as attributable failure on the part of the aforementioned.

Lost and Found Items

8.1 Items found by the Visitor in De Hallen Amsterdam can be handed over to an employee.
8.2 De Hallen Amsterdam will temporarily keep found items and, in the case of valuable items, hand them over to the police in Amsterdam.
8.3 If the alleged owner of a found item reports, they have the choice to collect the goods themselves or to have them sent cash on delivery. In both cases, the owner must be able to adequately identify themselves. In case of doubt on the part of De Hallen Amsterdam about the status of the alleged owner, De Hallen Amsterdam is entitled to request proof of ownership.

Complaints Procedure

9.1 In case of complaints, the Visitor can make them known by means of a designated contact form on our website.
9.2 The complaint of the Visitor will be investigated and answered in writing within 30 days.

Other Conditions and Applicable Law

10.1 The applicability of these General Visitor Conditions does not affect the possible applicability of other contractual conditions and/or regulations of De Hallen Amsterdam.
10.2 Dutch law applies to these General Visitor Conditions and to the agreement between the Visitor and De Hallen Amsterdam. Disputes arising from the agreement between the Visitor and De Hallen Amsterdam will be submitted to the competent court in Amsterdam.

2020
Management of De Hallen Amsterdam

Website by HOAX Amsterdam