Beheer

Beheer en Meerjarenonderhoudsplan
Bij de totstandkoming van het project De Hallen Amsterdam had de TROM een voortrekkersrol. Maar ook in het beheer dat nu van start gaat heeft de TROM de belangrijke taak het complex als geheel te beheren. Dit is inclusief Passage, voorplein aan de Bellamypleinzijde, fietsenstalling en facilitaire voorzieningen voor de overige gebruikers.
De uitgangspunten zoals deze zijn vastgelegd in het Beheer en Overlastconvenant, rekent de TROM tot haar verantwoordelijkheden.
Tevens heeft het Bestuur ondersteuning van een Raad van Toezicht.
Een aantal externe financieel, juridisch en fiscaal adviseurs ondersteunt de TROM.

Het dagelijks beheer is in handen van Organisatie De Hallen Amsterdam.
Stichting TROM schenkt bijzondere aandacht aan de organisatie van het beheer, temeer daar de TROM  binnen haar doelstelling het opdoen van arbeidservaring als een belangrijke taak ziet.

Het beheer valt in 3 elementen uiteen;
1. Dagelijks complexbeheer
2. Technisch Gebouw en Installatie Beheer, vastgelegd in MOP- eigenaren en MOP- huurderdeel, welke integraal worden uitgevoerd. (MOP = meerjarige onderhoudsplanning)
3. Administratief Beheer

Dagelijks complexbeheer: de TROM heeft een uitvoerend directeur aangesteld, die aanspreekpunt en verantwoordelijk is. Samen met een klein aantal collega’s vormt hij de organisatie van De Hallen Amsterdam.

De TROM zal ook in de komende fase intensief samenwerken met NV Stadsherstel (Hal 17), en de VOF Strukton/de Nijs, onder ander in de dagelijkse gang van zaken en qua controle van de bouw en installatiewerken zoals ondergebracht in de MOP. Zoals bekend heeft Stadsherstel middels haar AMF deel (opgericht 20 jaar geleden door Van Stigt) een grote ervaring met onderhoud en exploitatie beheer van monumentale gebouwen. In eerste instantie wordt het complex beheerd vanuit de ruimte van Recycle, waarin ook facilitaire voorzieningen zijn opgenomen. Daarnaast heeft Organisatie De Hallen Amsterdam een eigen kantoorruimte op de eerste verdieping in de passage gereserveerd.

Met Recycle  is een contract afgesloten waarin wordt voorzien in het beheer van de fietsenstalling en de Passage, inclusief het schoonhouden en het fietsvrij houden van de Passage en het aan de Hallen grenzende eigen terrein aan het Bellamyplein. In de publieke ruimte van de  Passage en foyers zullen regelmatig culturele activiteiten georganiseerd kunnen worden. Tevens zullen onderdelen als het vervangen van lampen, graffiti verwijderen en glasbewassing in dagelijks beheer gebeuren. Het complex is voorzien van brand- en inbraakdetectie en camera-inspectie met directe monitoring.

Door de organisatievorm, gebruikers en bestuurstructuur waarin bij bijna alle huurders elementen van overlap en overdracht zijn, b.v. in de arbeidsparticipatie en toeleiding tot werk, is extra kwaliteit en sociale samenhang gecreëerd. Er is geen sprake van een anoniem werkcomplex als “bedrijfsverzamelgebouw”, maar een voor alle partijen profijtelijke meerwaarde. Echter, nogmaals benadrukt, de kosten zijn op marktconforme wijze berekend, en kunnen alleen maar meevallen in zowel kostenbeperking als opbrengstverhoging.

Het Meerjaren Onderhoudsplan is opgesteld voor 25 jaar voor eigenaar- en huurderonderdelen (zoals ook vastgelegd in huurcontracten). Dat is gedaan zoals deze o.a. voor al het Cultureel Vastgoed door Wethouder Gehrels is voorgeschreven. Het is tevens de norm voor de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en het NRF met betrekking tot onderhoudsbeheer.

De kennis, expertise en uitvoeringskwaliteit van Strukton/De Nijs garandeert deze prijsvast voor 10 jaar op opleveringsniveau.

De TROM verricht voor de huurders in het complex het technisch onderhoud, dus ook voor het zogenoemde huurdersdeel, om de kwaliteit te bewaken en te beheersen.

Administratief beheer spreekt voor zich en is gedelegeerd naar Organisatie De Hallen Amsterdam.